سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ثمره حکمت، رستگاری است . [امام علی علیه السلام]
مدیریت زمان - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان: معرفی ترجمه جدیدترین کتاب 2014 برایان تریسی
  نویسنده: برایان تریسی ، مترجم: منصور غلامی گماری
  موضوع : مدیریت زمان  
  سال انتشار (میلادی ) : 2014
  وضعیت : تمام متن
  منبع انتشار: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  تهیه و تنظیم: ارسال شده توسط عضو پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: در این کتاب بیست و یک روش که باعث می شود در هر روز کاری 2 ساعت وقت بیشتر داشته باشید آموزش داده شده است. موفقیت این تکنیک‌ها برای هزاران مدیر اثبات شده است و تا زمانی که چهار عامل معروف بهره‌وری را با خود داشته باشید، برای شما نیز موفقیت‌آمیز خواهد بود. مهمترین مطالب مطرح شده در کتاب «مدیریت زمان» عبارتند از: روش کنترل وقفه‌ها، ایمیل‌ها، جلسات و تماس‌های تلفنی، چهار عامل کلیدی بهره‌وری، اختصاص زمان برای کارهای با اولویت بالا، غلبه بر تعلل و به تعویق انداختن کارها، روش‌های واگذاری و حذف کارها، و ده‌ها نکته کاربردی دیگر.

  دانلود متن اصلی کتاب

  دانلود صفحات اولیه ترجمه کتاب

  متن کامل معرفی کتاب

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 93/7/9::: ساعت 5:57 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  مولف: عارفی مژگان,کریمی فریبا,گوهران حمیده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد، خوراسگان اصفهان)
  موضوع: مدیریت زمان
  سال انتشار(میلادی): 2009
  وضعیت: تمام متن
  منبع: دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی  زمستان 1388; 23(24):85-102.
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com  
  چکیده: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن (خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی) با مدیریت زمان انجام گردید. جامعه آماری تحقیق، مدیران کارگاههای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به تعداد 395 نفر (82 زن و 313 مرد) بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 120 نفر از افراد جامعه آماری (تعداد 22 زن و 98 مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوع تحقیق توصیفی همبستگی بود و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و مدیریت زمان سیورت استفاده شد و از آنجا که پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ مورد تایید استادان متخصص نیز قرار گرفته و از روایی محتوایی و صوری خوبی برخوردار است. پرسشنامه مدیریت زمان سیورت هم به چند تن از استادان راهنما و مشاور برای مطالعه داده شد که همگی روایی محتوایی آن را مورد تایید قرار دادند. ضریب پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق شاخص آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ 85/0 و برای پرسشنامه مدیریت زمان سیورت 84/0 به دست آمد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS از طریق ضریب همبستگی پیرسون در آمار استنباطی و همچنین آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در سطح رابطه معناداری وجود دارد (387/ (r=0همچنین بین همه مولفه های هوش هیجانی (خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی) با مدیریت زمان در سطح به ترتیب با ضرایب همبستگی (276/ (r=0و (226/(r=0 و (281/(r=0 و (260/(r=0 و (214/(r=0 رابطه وجود داشت.
   کلید واژه: هوش هیجانی، خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی، مهارت های اجتماعی، مدیریت زمان.

  دریافت متن کامل مقاله  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 90/10/6::: ساعت 1:8 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت زمان
  مولف: علوی سیدرضا
  موضوع: مدیریت زمان
  سال انتشار(میلادی): 2005
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فصلنامه رشد فناوری تابستان 1384; 1(3):43-52.
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  چکیده: همه ما، چه در منزل و چه در محیط کار، نیاز داریم وقت خود را تنظیم کنیم. ترتیب انجام کارهای روزانه تاثیر چشمگیری بر کمیت و کیفیت آنچه از زندگی به دست می آوریم، دارد. اغلب مردم در تنظیم وقت خود موفق هستند و این موفقیت باعث می شود زمان کاری پرباری داشته باشند و از اوقات فراغت خود لذت بیشتری ببرند. همه ما می دانیم که زمان ارزش زیادی دارد و افراد و واحدهای مختلف یک سازمان مسوولیت زیادی در قبال استفاده صحیح از آن دارند.

  دریافت متن کامل مقاله
  روح الله تولّایی ::: سه شنبه 90/8/10::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
  مولف: جمشیدملک آرا بهمن
  موضوع: مدیریت زمان
  سال انتشار(میلادی):  2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فصلنامه مالیات بهار 1388; دوره جدید - 7(4 (مسلسل 52)):81-98
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: این پژوهش به منظور بررسی رابطه مدیریت زمان با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی بوده است. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش دو پرسشنامه فرسودگی شغلی (مزلچ) و پرسشنامه مدیریت زمان (عزیزی مقدم) بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داده است که در سطح 0.001 رابطه معنی داری بین مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین کلیه ابعاد مدیریت زمان به غیر از بعد نه گفتن با فرسودگی شغلی رابطه معنی دار دارند.
  کلید واژه: مدیریت زمان، فرسودگی شغلی، کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی


  دریافت متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: شنبه 90/8/7::: ساعت 8:20 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی
  مولف: کاظم فتاح (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن)
  موضوع: مدیریت زمان
  سال انتشار(میلادی): 2008
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره سوم، تابستان 1387
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com   
  چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان مدیریت زمان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد. که از میان آنها تعداد 554 نفر به روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه محقق ساخته مدیریت زمان است. نتایج حاصل از آزمون پیگردی LSD  نشان داد که بین سطح مدیریت زمان مدیران واحدهای دانشگاهی مناطق 12گانه تفاوت معنی دار وجود دارد (P£0.05, F=2.930) و سطح مدیریت زمان مدیران منطقه 2 از میانگین مدیران مناطق 7 و 11 بزرگتر، منطقه 3 از 6، 7، 9 و 11 بزرگتر، منطقه 4 از 7 و 11 بزرگتر، منطقه 5 از 11 بزرگتر، منطقه 6 کوچکتر  از 8  و منطقه 7 کوچکتر  از 2، 3، 4، 8، 10، 11، منطقه 8 بزرگتر از 6، 7، 9 و 11، منطقه 9 از 3، 8 و 12 کوچکتر، منطقه 10 بزرگتر از 11، منطقه 11 از 2، 3، 4، 5، 8 و 12 بزرگتر و در نهایت، سطح مدیریت زمان مدیران منطقه 12 از مدیران مناطق 7، 9 و 11 بزرگتر است.
   کلید واژه: مدیریت زمان، مدیران دانشگاه آزاد اسلامی


  دریافت متن کامل مقاله
  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 90/7/27::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان مقاله: مدیریت زمان در دانشگاه مجازی
  مولف/مترجم: فرهاد شفیع پور مطلق
  موضوع: مدیریت زمان
  سال انتشار(میلادی): 2007
  وضعیت: تمام متن
  منبع: ماهنامه تدبیر –سال هفدهم -شماره 176
  تنظیم: پایگاه مقالات مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com
  چکیده: دانشجویان مجازی اغلب نسبت به مدت زمان مورد نیاز برای به پایان رسانیدن آموزش درون شبکه‌ای (Online) آگاهی ندارند. در حقیقت بر خلاف دسترسی آسان به این نوع آموزش،‌ تحقیقات نشان می‌دهند که طول مدت تحصیل آن دو برابر آموزش به شیوه سنتی است (پالوف و پرات، 1999؛ گیلبرت، 2001). در نتیجه مشارکت در فرایند یاددهی- یادگیری درون شبکه‌ای مستلزم تعهدی عملی نسبت به آن از طرف دانشجویان و مربیان است. مدیریت زمان باید همسو و سازگار با ماهیت برنامه درسی باشد. بعضاً از مربیان خواسته می‌شود تا به دانشجویان در مدیریت زمان طی فرایند یادگیری کمک کنند. از این رو وظیفه آنها این است که اهمیت هر یک از سرفصلهای مطالب درسی را در جریان آموزش برای دانشجویان بیان کنند . مقاله حاضر به بررسی شیوه های بهبود مدیریت زمان در دانشگاه مجازی می‌پردازد .

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 87/6/27::: ساعت 9:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات: پایگاه مقالات علمی مدیریت

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  مدیریت زمان - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  مدیریت زمان - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<