سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دو آزمندند که سیر نشوند . آن که علم آموزد ، و آن که مال اندوزد . [نهج البلاغه]
حسابداری مدیریت استراتژیکی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
  مترجم: معصومه برمکی
  موضوع: مقالات ترجمه شده / حسابداری
  سال انتشار(میلادی): 2012
  وضعیت: تمام متن
  منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsiblog.com
  منبع انتشار اصل مقاله: School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت  www.SYSTEM.parsiblog.com     
  چکیده: علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی باید به عنوان یک عامل اصلی حسابداری مدیریتی محسوب شود. حسابداری مدیریت استراتژیکی، قابلیت انجام چنین کاری را دارد چون از خود اصطلاح بر می آید که گیرائی دائم اش برای گرایش به توسعه و ترویج آن توضیح داده می شود. هدف این مقاله، توضیح این نکته می باشد که به وسیله مفهوم سازی حسابداری مدیریت استراتژیکی به صورت «حسابداری برای مدیریت استراتژیکی» ممکن است امکان تشخیص بهتر امکاناتش وجود داشته باشد. این مقاله، قسمتی از بررسی متن می باشد که در آن حسابداری از دیدگاه استراتژیکی توضیح داده شده است. مقدمه های بسیاری در متن حسابداری مدیریت استراتژیکی نیز دوباره در نظر گرفته شده اند. طرح ریزی مهم حسابداری مدیریت استراتژیکی به این مفهوم می باشد که جنبه های حسابداری برای مدیریت استراتژیکی از موارد مربوط به آن به عنوان متفاوت خواهد بود.
  واژگان کلیدی: حسابداری، استراتژی، مدیریت استراتژیکی، حسابداری مدیریت استراتژیکی، همکاری عملکردی داخلی.

   دانلود متن اصلی مقاله
  دانلود متن کامل ترجمه مقاله


  1-مقدمه
  در سر مقاله ای با موضوع خاص از این مجله که به حسابداری مدیریت استراتژیکی اختصاص داده شد (SMA)، تام کینز و کار (1996) مشاهده کردند که هیچگونه توافق عمومی در مفهوم این اصطلاح وجود نداشت که در استفاده برای پانزده سال قبل به دنبال معرفی در متن سایموندز بوده است (1981). پانزده سال بعد،  مشاهدات بر ارزش خود باقی ماند. نظر به اینکه ما ممکن است از قبل این فقدان توافق عمومی را تاحدودی ناراحت کننده یافته باشیم، با داشتن فرصتی برای تحقیق و سهیم بودن در متن SMA در صورتحساب موقت، ما آماده ایم تا چنین عقیده ی مهمی را که نمی تواند و نباید مورد هدف هرگونه تلاشی در مذاکرات باشد، تشخیص دهیم.
  همانطور که عنوان این مقاله نشان می دهد، مفاهیم زیادی وجود دارد که می تواند به SMA نسبت داده شود: بنابراین، هدف این مقاله، بررسی SMA و تعدادی از متون مربوط به تلاش برای فراهم کردن اساس نظام مندتر برای ایجاد این ایده ی جالب در سال های آتی می باشد. اهمیت این فعالیت، تشخیص شکل گیری دوباره ی SMA در زمان متعددی ظاهر شده است اما به مقدار زیادی نامعلوم باقی مانده است. همانطور که در اینجا مشخص شد، هم حسابداری و هم مدیریت استراتژیکی هر دو روش های چندرشته ای کامل می باشند که در یک روش بسیار مفید انسجام می یابد.
  مقاله با به کار گرفتن بازنگری اخیر در مورد SMA شروع می شود که ما بر این باوریم که SMA هم تحول مثبت و منفی از اوایل دهه ی 1980 می باشد. این بازنگری به وسیله ی یک بحثی از دیدگاه های مختلف در مفهوم اصطلاح SMA دنبال می شود که در طول این زمان پیدایش یافته است. در بخش چهار، ما فرایند مفهوم سازی SMA را به صورت حسابداری برای مدیریت استراتژیکی به وسیله ی روش های بحث مدیریت، استراتژی و حسابداری شروع می کنیم و این را به وسیله ی بیان ایده ی مدیریت استراتژیکی در بخش پنجم ادامه می دهیم. تعدادی از مقدمات حسابداری برای مدیریت استراتژیکی در متن SMA وجود دارند که در بخش 6 توضیح داده شده اند، در حالیکه در بخش هفتم، روش طرح استراتژی کاپلان و نورتون به صورت نمونه ی بارز حسابداری برای مدیریت استراتژیکی بحث شده است. مقاله با یک تلاش برای تطبیق مفهوم نتیجه گیری می شود که ما تاکنون برای SMA با معانی مفهوم سازی شده در کنار برخی افکارمان در مورد اینکه چگونه ایجاد مشتریان خود حسابداری ممکن است حسابداری را برای مدیریت استراتژیکی تقویت کند، بازاریابی کرده ایم.

  2- حسابداری مدیریت استراتژیکی در بازنگری
  در مقاله ی اخیر، لانگ فیلد اسمیت، پاسخ این سؤال را جستجو کرده اند: تا چه اندازه SMA از زمانی که این واژه در متن به وسیله ی سایموندز در سال 1981 به وجود آمده بود، پیشرفت کرده است؟ این مقاله، یک متن گسترده ای به صورت نتیجه ای از بررسی لانگ فیلد اسمیت در آنچه که SMA در بر دارد، بررسی می کند که شامل علاقه به چنین توسعه هایی می باشد.
  SMA به طور گسترده ای پذیرفته نشده است و بی ارتباط با این نکته نمی باشد که با یک دامنه ی گسترده ای از روش ها مشخص شده است یا به روش های خاصی محدود شده است. اصطلاح SMA نه به خاطر گستردگی فعلی و نه به خاطر درک در عمل یا در میان برخی از محققان ادامه دارد. شواهدی وجود دارد که روش های ویژه ی SMA مانند هزینه یابی بر اساس فعالیت ممکن است به طور کلی در زمان قبلی دربر داشته باشد اما این موارد هم اکنون رو به انحطاط می باشند. احتمالاً اینطور می باشد که بررسی های بیشتر در مقدار جذب SMA ناگهان با گزارش یک افزایش در مورد قبول SMA شروع می شود. همانطور که لانگ فیلد اسمیت بیان می کند: بعد از بیست و پنج سال، ادامه بر این بحث مشکل می باشد که روزهای اولیه برای SMA می باشد که یک حسابداری دیرتر از موعد مقرر وجود دارد.
  قسمت اصلی مقاله با بررسی های جان شانک مشخص شده است، کسی که لانگ فیلد اسمیت را به صورت « در میان بیشترین اختصاص های توسعه SMA» تعریف میک ند. همراه با اکثریت معاصران آمریکای شمالی اش، شانک از اصطلاح SMA استفاده نکرد، چیزی که لانگ فیلد اسمیت تصدیق می کند. با این وجود، در بررسی اش، تقریباً ویژگی مدیریت هزینه ی استراتژیکی شانک همراه با داشتن کیفیت رو