سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کوتاهى در کار را پشیمانى بار است و دور اندیشى را سلامت در کنار . [نهج البلاغه]
Aligning Knowledge Strategy and Knowledge Capabilities - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • Title: Aligning Knowledge Strategy and Knowledge Capabilities
  Authors: Casselman, R. Mitch, Samson, Danny
  Subject: Knowledge management
  Publish: 2007
  Status: full text
  Source: Technology Analysis & Strategic Management; Jan2007, Vol. 19 Issue 1, p.69-81
  Preparation: Scientific Database Management Journal Articles www.SYSTEM.parsiblog.com
  Abstract: This paper outlines a framework that links knowledge strategy and knowledge capabilities in a similar way as prior studies for the more generic concepts of strategy and capabilities. Existing theory in knowledge strategy is fragmented and focused on competitive positioning. We utilize concepts of good strategic management and the theory of the firm to place knowledge strategy on a more theoretically sound basis. This expands knowledge strategy beyond competitive positioning to include internal organization and the boundaries of the firm. This expanded view of knowledge strategy is compared to a conceptualization of knowledge capabilities that focuses on different capabilities for internal, collaborative and competitive situations. Using this perspective highlights the interconnection between knowledge capabilities and knowledge strategy—they are often jointly determined. It also provides a basis for integrating competence- and knowledge-based views of the firm in an empirically testable model. Suggestions for further research are proposed.
  ...Download Article...


  Introduction

  As traditional structural advantages decay and more products and services enter the global competitive arena, strategies formed around knowledge can change the game and open up new paths to profitability.1
  A number of seminal studies focusing on the linkage between strategy, capabilities, the environment and performance were undertaken when strategy and capabilities were in their early stages of evolution.2 These studies provided a broad framework that analysed the differences between strategy, capabilities and performance, and helped to frame the relations between these key concepts. They also provided an empirical link that reinforced the importance of strategy and capabilities to firm performance.
  Similar studies using a knowledge-based view (KBV) have yet to be developed, even though the KBV has gained wide acceptance as one of the fundamental approaches that explains the overall functioning of a firm. This is not surprising. KBV is a relatively new theory and knowledge is not only difficult to measure, but also a highly complex concept whose definition continues to be debated. In addition, there is a great deal of complexity in moving from the detail of knowledge to the overarching strategic decisions that a firm must make.3
  This paper proposes a framework for linking knowledge strategy and knowledge
  capabilities in a similar way as prior studies for the more generic concepts of strategy
  and capabilities. This framework integrates concepts from the knowledge-based view of
  the firm, the competence-based view of the firm and knowledge management. It provides
  a theoretically sound view of knowledge strategy that includes key strategic decisions
  regarding the structure and boundaries of the firm. It also reworks existing conceptualizations
  of knowledge capabilities so that the relationship between knowledge strategy and
  knowledge capabilities becomes more evident.
  A model that incorporates both knowledge strategy and knowledge capability has a
  number of key advantages. It provides an empirically testable basis to evaluate the
  KBV. The use of knowledge capability avoids the issue of having to directly measure
  knowledge by focusing on more tangible infrastructural and process elements. As well,
  a focus on key decision points, processes and infrastructure provides a more readily executable
  strategy for practitioners to utilize. This integration of the knowledge-based view
  (KBV) and the competence-based view (CBV) also leads to additional insights and highlights
  areas for further research.


  A Practical Framework for Knowledge
  Knowledge is at the heart of both knowledge resources and capabilities. Knowledge resources, such as patents or processes, are a vehicle for dealing with the complexity of knowledge and the various different forms that knowledge can assume. Capabilities are composed of knowledge-in-action.4 The more specific concept of ‘knowledge capabilities’ represents the processes and infrastructure a firm uses to manage knowledge.5 Similarly, we can think of knowledge strategy as a number of key decisions related to knowledge that provide a context or strategic intent for the firm. In this view of strategy, knowledge decisions are the precursor to more traditional market-based views of strategy.
  So, the combination of knowledge strategy and knowledge capability provides a reasonably complete model of the knowledge-based view of the firm. It encompasses the knowledge resources, the knowledge processes and the ‘knowledge decisions’ or strategic intent of the company.
  Prior work in capabilities reinforces the perspective of studying knowledge through a
  capabilities lens. King and Zeithaml used deions of capabilities to measure the
  knowledge resources of a firm.6 We propose to move further than this and use capabilities
  related to the management of knowledge as a proxy for the knowledge resources of the
  firm. A firm’s ability to identify, absorb and utilize knowledge is critical to its strategic
  success.7 Hence, knowledge capabilities become the critical capabilities under a knowledge-
  based view of the firm.
  Work in capabilities has also highlighted the importance of environmental conditions.
  Particularly in the dynamic capabilities perspective, the dynamism of the environment
  impacts the types of routines or capabilities that are present.8 One of the key aspects of
  dynamic capabilities is that they are seen as impacted by strategic management and adapting
  to a changing environment. Strategic management acts by constantly modifying organizational
  skills, resources and competencies in an effort to adapt to the unfolding
  environment. To Eisenhardt and Martin, dynamic capabilities are: ‘specific strategic and organizational processes like product development, alliancing, and strategic decision
  making that create value for firms within dynamic markets by manipulating resources into
  new value-creating strategies’.9 By focusing specifically on knowledge processes and
  knowledge capability, our approach can be seen to be a specific case of a dynamic capabilities
  perspective by examining the specific strategic and organizational processes
  related to knowledge.
  Combining knowledge strategy and knowledge capabilities in an overall framework
  (see Figure 1) accomplishes a number of things. First, it recognizes the interrelatedness
  of knowledge strategy and knowledge capabilities. Prior work in knowledge strategy
  and knowledge capabilities has failed to examine the link between the two—that resources
  and strategy are often jointly determined. Second, by switching the focus to strategic
  decisions and capabilities, empirical testing avoids issues with directly measuring
  knowledge. Finally, it recognizes the importance of the external environment and how
  it affects both the construction of the firm and its direct influences on performance. The
  firm’s interaction with the environment reinforces the need to go beyond competitive
  advantage perspectives of knowledge strategy, to include decisions related to the boundaries
  and structure of the firm, something that is traditionally buried within capabilities and
  understated in terms of its importance to performance.
  Knowledge Strategy
  There are a number of problems with existing conceptualizations of knowledge strategy.
  Most analyses view knowledge strategy as a functionally based issue focusing on knowledge
  management without integrating the overall strategic management of the firm.10 The
  broader view of knowledge strategy has received very little attention in the management
  literature.11 This is despite the fact that, from a practitioner perspective, this view of
  knowledge strategy is seen as leading edge.12 Those studies that do take broader views
  of knowledge strategy tend to focus on competitive positioning, and fail to incorporate
  other components of good strategic management.
  For example, Zack provided a model of knowledge strategy that focused on dealing
  with knowledge gaps between existing knowledge resources and strategic intent.13 He recommended
  the use of a knowledge-based SWOT (strengths, weaknesses, opportunities
  and threats) analysis. This resulted in two key aspects to a knowledge strategy: exploration
  vs. exploitation and internal vs. external sources of knowledge. In a similar fashion to Zack, Clarke proposes an analysis of competition focused on scenario planning and building
  knowledge in areas where future competitive advantage is anticipated.14 In both cases,
  there is limited application of knowledge to critical strategic decision points such as the
  structure of the firm and the boundaries of the firm.
  Bierly’s work on generic knowledge strategies focuses on strategic decision-making.15
  Bierly’s dimensions of analysis are stated to be the four following strategic choices: external
  vs. internal learning; radical vs. incremental learning; learning speed; and, depth vs.
  breadth of knowledge base. The strength of this categorization is that it begins to look
  beyond a mainly competitive advantage focus to issues of investment intensity and the
  scope of a firm’s operations. However, Bierly’s generic strategies represent strategic
  choices that are overlapping and lack clear definition. For example, internal and external
  learning are ‘interdependent and complimentary processes’.16 Since the choices are not
  mutually exclusive, they do not represent clear strategic decision points for companies.
  This is a critical issue in any research using generic strategy, as the explanatory power
  of generic strategy comes from the clear differentiation between strategic categories.17
  Existing work in knowledge strategy has also not integrated a number of key concepts
  that have been developed elsewhere in the literature. In particular, Quinn’s work in intellect
  and organizational intelligence18 identifies the importance of flexible organizational
  structures and the outsourcing of intellectual functions.
  Even when these key concepts are integrated into knowledge strategy, the focus is often
  on narrow or competitive orientations. This is evident in discussions of disaggregation19 or
  knowledge domains.20 Disaggregation is ‘the devolution of decision-making authority
  within and beyond the organization, making the controlled economy of the firm more
  like a market’.21 In knowledge terms, it is an effort to break down the company’s value
  chain into manageable knowledge components. This approach is used by Von Krogh
  et al.22, who break a company’s knowledge into different knowledge domains, establish
  strategic goals for these domains from a knowledge transfer and a knowledge creation perspective
  and then base resource allocation decisions on this analysis. The scope of this
  concept of knowledge disaggregation is potentially powerful and it should be explored
  beyond its relation to competitive positioning and knowledge management.
  Good Strategy and the Theory of the Firm
  Knowledge strategy can be improved by drawing on concepts from strategic management
  and the theory of the firm. Chrisman, Hofer and Boulton’s work in strategy (which uses a
  market-based view) has argued that good strategy entails four key components: scope,
  investment intensity, competitive weapons and segment differentiation.23 This parallels
  work by Hofer and Schendel, which only differed in the use of synergy rather than
  segment differentiation in the critical components of strategy.24 Each of these components
  has parallels when viewed in light of a knowledge-based view of the firm and should be
  incorporated in knowledge strategy. These key themes of strategy are also echoed in theories
  of the firm that focus on the existence of the firm, firm boundaries, internal organization
  and competitive advantage.25
  While each component of both good strategy and theories of the firm can give insight
  into improving knowledge strategy, we focus on three key aspects in this section: scope or
  boundaries, internal organization, and the existence of the firm. The focus is on moving
  knowledge strategy beyond just competitive positioning. However, a summary of all knowledge strategy elements and their relation to each of the key components of good
  strategy and theories of the firm are presented in Table 1.
  The scope of the firm (from strategy) and firm boundaries (from theories of the firm) are
  key decisions in the overall positioning of a firm within its environment. The question in a
  knowledge-based view is whether knowledge is integral in determining the boundaries of a
  firm, a case that has been clearly presented in prior research.26 To be considered part of
  knowledge strategy, boundaries of the firm must represent a strategic decision available
  to managers that is based on knowledge. Clearly, this is the case as many studies of outsourcing,
  partnering and collaboration indicate that knowledge is a key basis for participation.
  27 Particularly in cases where firms lack knowledge or do not find knowledge to
  be able to deliver significant value, they are likely to pursue partnering or outsourcing
  In the first case, they lack the capability and use the boundary of the firm to accomplish
  their ives through indirect or complementary capabilities.28 In the second case, they
  don’t see value in the knowledge and use outsourcing to reduce costs and increase focus on
  key knowledge in the value chain.
  Similarly, knowledge is key to the organizational structure of a firm and represents a
  strategic decision point. In a market-based view of the world, firms often use products
  or market segments as a method of structuring the firm. However, if distinctive knowledge
  areas fundamentally cross these product-based views it causes potential for inefficient and
  ineffective organizations. When knowledge becomes the predominant value creation
  mechanism, it is natural that organizational structures would support this.
  Utilizing the theory of the firm concept of the ‘existence of the firm’ seems to lie outside
  the scope of knowledge strategy. However, as Day and Wendler argue, one of the key strategic
  issues for CEOs is creating a significant level of entrepreneurialism within the firm.29
  Structuring components of the firm to be exposed to market mechanisms (either internally
  or externally) is a method of dealing with this issue. Seen in a slightly different light, the
  existence of the firm is represented by a combined mechanism of disaggregation and the
  boundaries of the firm. Where components of the business are dealt with more effectively
  through markets, the boundaries of the firm are changed. Thus, astute CEOs utilize
  markets as a tool for strategic thinking. In the extreme case, one could envision a
  virtual company, where all components existed outside the company. We will assume
  that issues related to the existence of the firm, from a knowledge strategy perspective,
  are captured under the boundaries of the firm.


  Key Components of Knowledge Strategy
  By incorporating components of good strategy and the theory of the firm, knowledge strategy
  can be seen to have seven key components: disaggregation, organizational structure,
  measurement and reward, knowledge advantages, boundaries of the firm, knowledge protection
  and investment intensity. Each of these represents a key decision in the strategic
  management of a firm.


  Disaggregating
  One of the key principles in the strategic management of knowledge is some form of partitioning
  of the company into sub-units that focus on different areas of knowledge. These
  techniques have been labelled disaggregation.30 Disaggregation refers to decisions on how
  to break up the value chain of the organization from a knowledge perspective. This
  concept was introduced by Quinn et al.31 and is related to the idea of knowledge
  domains.32 Bohn also refers to this with respect to technological process management—
  you need to understand the location of knowledge and break it into manageable
  components.33 This is one of the fundamental decisions in knowledge strategy as it
  impacts a number of other factors. How you disaggregate knowledge impacts organizational
  structure, boundaries of the firm and the nature of a firm’s competitive focus.
  Breaking knowledge in particular ways limits its transferability and may prevent an organization
  from discovering effective ways to leverage it. Bounded rationality, knowledge
  transfer and appropriability all underlie this decision....

  ...Download Article...  روح الله تولّایی ::: یکشنبه 89/2/5::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  Aligning Knowledge Strategy and Knowledge Capabilities - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  Aligning Knowledge Strategy and Knowledge Capabilities - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<