سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش، میراثی ارجمند و نعمتی عام وگسترده است . [امام علی علیه السلام]
پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • 28 خرداد 1400 #همه_می_آییم  روح الله تولّایی ::: یادداشت ثابت - یکشنبه 100/3/17::: ساعت 7:12 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت

  این پایگاه حاصل فعالیت های پژوهشی تیم علمی ما از سال 1384 تا کنون می باشد که با هدف نشر دانش و آشنایی مخاطبین با مرزهای دانش های تخصصی علم مدیریت انجام شده است. در حال حاضر بالغ بر 2700 مقاله تمام متن طبقه بندی شده (با ذکر منبع) و با قابلیت فیش برداری در این پایگاه گردآوری شده و مورد استقبال و عضویت بالغ بر 7000 نفر از پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته عرصه مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است.
  * لازم به ذکر است طبق اصول علمی روش تحقیق، استفاده پژوهشگران از کلیه مقالات این پایگاه بایستی با ذکر منبع درج شده در آن مقاله صورت پذیرد.

  * کلیه پژوهشگران ارجمند جهت ارسال مقالات خود و ارتباط با ما می توانند از طریق پست الکترونیک  tavallaee.r@gmail.com اقدام نمایند.

  از اول بهمن 1398 کانال مدیریت اسلامی و جهادی در پیام رسان بله با هدف انتشار محتوای ناب چند رسانه ای (شامل نکات ناب، اخبار و تحلیل، مقالات علمی، کتابها، جزوه های دانشگاهی، رساله و پایان نامه ها، پروژه های تحقیقاتی، همایش و نشست های علمی) با موضوعات مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی ایجاد شده است.

  شبکه های مجازی مدرسه مدیریت

  روح الله تولّایی ::: یادداشت ثابت - یکشنبه 92/7/22::: ساعت 11:56 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارایی زنجیره تأمین در بخش فراساحل نفت‌وگاز
  مولفین:
  احمدرضا اعتمادی، دکتر احمدرضا کسرایی
  موضوع:
  مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی):
  2020
  وضعیت:
  تمام متن
  منبع:
  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده:
  امروزه مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک عامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان‌های مختلف مطرح است. می‌توان گفت این سازمان‌ها نیستند که با یکدیگر رقابت می‌کنند، بلکه زنجیره‌های تأمین جهت کسب بیشتر بازار با یکدیگر در رقابت‌هستند. ازسوی‌دیگر، سازمان‌ها دریافته‌اند که دانش، راهبردی‌ترین منبع سازمانی و محور رقابت و بقا محسوب می‌شود.
  مدیریت دانش و پیاده‌سازی آن در زنجیره تأمین، می‌تواند به‌عنوان یک عامل اثربخش درجهت افزایش کارایی زنجیره تأمین لحاظ شود. ‌هدف این مطالعه که در یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه فراساحل نفت‌وگاز اجرا شد، تعیین نقش مدیریت دانش در کارایی زنجیره تأمین است. در این مطالعه، براساس ادبیات تحقیق، مدل مفهومی، ارائه و برمبنای آن فرضیه‌ها تدوین شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت تأسیسات دریایی بوده و نمونه براساس رویکرد غیراحتمالی ‌هدف‌مند انتخاب شد که بالغ بر 33 نفر بوده است. به‌دلیل تعداد محدود نمونه آماری، برای آزمون فرضیه‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار smart PLS  نسخه (2) بهره گرفته شده است. باتوجه‌به تحلیل داده‌ها تمام فرضیه‌ها تأیید شد و براساس بارهای عاملی نیز اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت. براین‌اساس، درمورد مدیریت دانش، شاخص «حفظ دانش» با ضریب 612/0 مؤثرترین و شاخص «تسهیم دانش» با ضریب 311/0  کم‌ترین  تأثیر را در کارایی زنجیره تأمین دارد. باتوجه‌به اهمیت بالای شاخص حفظ دانش، می‌توان با ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناوری اطلاعات و نیز ذخیره به‌موقع دانش ازطریق این زیرساخت‌ها و سیستم‌ها، درجهت کارایی‌ هرچه‌بیشتر زنجیره تأمین، اقدام کرد.
  کلیدواژه‌ها: زنجیره تأمین؛ مدیریت دانش؛ فراساحل نفت‌وگاز.

  ادامه مطلب...

  روح الله تولّایی ::: شنبه 99/3/3::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: ارزیابی میزان زیرساخت های مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان
  مولفین:
  دکتر عباس چهاردولی
  موضوع:
  مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی):
  2020
  وضعیت:
  تمام متن
  منبع:
  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده:
  این پژوهش با هدف بررسی میزان زیرساختهای سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان از دیدگاه کارکنان شرکت، انجام شد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی و جامعه پژوهش، شامل تمام مدیران و کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان با تحصیلات دیپلم و بالاتر (2454 نفر) بود. به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری عمومی کوهن استفاده و تعداد 368 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان موضوعی تأیید و به‌منظور پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 93/0 به‌دست آمد. برای بررسی نتایج از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد؛ در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمونهای t تک‌نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که زیرساختهای سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان وجود دارد (مقدار احتمال کوچک‌تر از 05/0) اما میزان پیاده سازی آنها کم‌تر از حد متوسط است. همچنین مقایسه میانگین رتبه‌ها نشان می‌دهد که ترتیب میزان پیاده‌سازی زیرساخت‌های مدیریت دانش ازنظر کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان براساس: 1. نرم‌افزار، 2. دانش سازمان، 3. پروتکل، 4. فرهنگ سازمان، 5. سخت افزار و 6. مردم است.
  کلیدواژه‌ها: زیرساخت های سازمانی؛ زیرساخت های فناوری؛ مدیریت دانش سازمانی؛ دانش سازمانی؛ اشتراک دانش؛ شرکت پالایش نفت اصفهان.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 99/2/31::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: بررسی و شناخت تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر نوآوری اجتماعی
  مولفین:
  دکتر مهران کشتکارهرانکی، صدیقه پورمظاهری
  موضوع:
  مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی):
  2020
  وضعیت:
  تمام متن
  منبع:
  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده:
  شبکه‌های اجتماعی به‌لحاظ گسترش و نفوذ بین کاربران، برقراری ارتباط خصوصی و شخصی، فارغ‌بودن از کنترل مرجع قدرت و سهولت تبادل، اشتراک‌گذاری و دسترسی به دانش، تجارب و درس‌آموخته‌های کاربران، به ‌وسیله‌ای بی‌بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده و زمینه‌های تأثیرگذاری زیادی را فراهم ساخته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر نوآوری اجتماعی است. براین‌مبنا، سؤال اصلی عبارت است از اینکه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری بر نوآوری اجتماعی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، جامعه آماری به تعداد 140 نفر شامل دانشجویان سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پنج دانشگاه منتخب شهر تهران به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه برای دریافت پاسخ آنها ارسال شد. نوع پژوهش، کاربردی؛ روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی‌بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. در این پژوهش، دو پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی و نوآوری اجتماعی با طیف پنج‌گزینه‌ای، تهیه و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد، «شبکه اجتماعی مجازی» با ضریب معنی‌داری مسیر برابر 34/5 بر «ایده‌پردازی جهت حل مسئله»، 71/4 بر «اثربخشی محصول و دستاورد نهایی»،  66/4 بر « شناخت مسئله» و 96/3 بر «پیاده‌سازی و نهادینه‌سازی ایده‌ها» تأثیرگذار است.
  کلیدواژه‌ها: شبکه‌های اجتماعی؛ نوآوری اجتماعی؛ تسهیم دانش؛ معادلات ساختاری.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 99/2/29::: ساعت 12:0 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: مدل‌سازی معادلات ساختاری عوامل اثرگذار بازی‌کاری بر تسهیم دانش
  مولفین:
  محمّدمیلاد احمدی، اویس ترابی، دکتر مهدی صفیان
  موضوع:
  مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی):
  2020
  وضعیت:
  تمام متن
  منبع:
  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده:
  بازی‌کاری، استفاده از تفکر مبتنی‌بر بازی برای تشویق افراد، ایجاد انگیزه و حل مسئله توسط آنهاست. ازسوی‌دیگر، اشتراک دانش یکی از حوزه‌های مهم مدیریت دانش است که در بطن پردازش دانش قرار دارد؛ جایی‌که دانش ایجاد می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطابق یافته‌های بسیاری از پژوهشگران، سازمان‌ها در اجرای فرایند تسهیم دانش و ایجاد انگیزه برای کارکنان خود دچار چالش هستند. پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، شاخص‌ها و مؤلّفه‌های اثرگذار بازی‌کاری بر تسهیم دانش را که در تحقیقات پیشین استخراج شده است، بررسی نماید و وجود ارتباطات معنی‌دار میان آنها را بسنجد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه‌های منتخب شهر تهران است که ازاین‌میان، 120 نفر آشنا به مفهوم بازی‌کاری با رویکرد خوشه‌بندی و به‌طور هدف‌مند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و ابزار سنجش، پرسشنامه پنج‌گزینه‌ای مبتنی‌بر مقیاس لیکرت است. برای بررسی پایایی ابزار گردآوری داده‌ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) و برای بررسی روایی از ابزار AVE استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ابعاد بازی‌گونه (شامل سازوکارها، دینامیک‌ها و زیبایی‌شناسی)، بستر بازی کاری (شامل پلتفرم، درآمدها، هزینه‌ها، بازی‌کنندگان و...) و عوامل پشتیبانی (شامل حمایت مدیریت، ارزیابی پروژه، فرایند تسهیم دانش و...) بر تسهیم دانش موثر است که دراین‌میان، عوامل پشتیبانی، بیشترین بار عاملی را داراند، لذا مراکز دانشگاهی باید توجه ویژه‌ای به این عامل داشته‌ باشند. البته دو عامل دیگر بازی کاری (ابعاد بازی‌گونه و بسترهای بازی کاری) نیز، مطمئنا سهم بالایی در تسهیم دانش دارند. درآخر، به مراکز دانشگاهی توصیه می‌شود ضمن توجّه به ابعاد بازی‌کاری، از آن درراستای تسهیل تسهیم دانش، استفاده نمایند.
  کلیدواژه‌ها: بازی‌کاری؛ تسهیم دانش؛ مدیریت دانش؛ مدل‌سازی معادلات ساختاری.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: شنبه 99/2/27::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: ارائه الگویی برای ایجاد نقشه دانش مراکز رشد علم و فناوری مبتنی‌بر نقشه های فرایند
  مولفین: دکتر سید علی‌رضا میرمحمد صادقی، مهدی مغان، سعید حسین‌آبادی
  موضوع: مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی): 2020
  وضعیت: تمام متن
  منبع: فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

  چکیده:
  در این مقاله با بررسی و تحلیل جامع نقشه های دانش سازمان به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت دانش، الگویی برای تدوین نقشه دانش مراکز رشد علم و فناوری توسعه داده شده  است. بدین‌منظور، ابتدا پژوهش های انجام‌شده طی سال‌های 1998 تا 2018 میلادی مورد بررسی قرار گرفته و الگوهای مختلف تدوین نقشه دانش و عوامل اثرگذار بر تدوین آن با تحلیل محتوا استخراج شده است. ازسوی‌دیگر، با مطالعه ویژگی های مراکز رشد علم و فناوری، عوامل اثرگذار بر تدوین نقشه های دانشی این مراکز با در نظرگرفتن تأثیرگذارترین عوامل تدوین نقشه دانش ازنظر فراوانی و تناوب در پژوهش های محققان، شناسایی شده است. سپس یک الگوی کاربردی تدوین نقشه دانش با درنظرگرفتن این عوامل، در هفت گام اساسی و متناسب با ویژگی¬های مراکز رشد و مبنتی‌بر نقشه فرایند این مراکز، طراحی شد. برای پیاده سازی گام‌های پیشنهادی تدوین نقشه دانش مراکز رشد، کاربرگه های متناظر تهیه شد که مسیر و نحوه تدوین نقشه دانش را به‌صورت اجرایی و عملیاتی در این مراکز به¬طور مشخص نشان میدهد. در پایان، این الگوی تدوین نقشه دانش برای بخش خدمات پشتیبانی مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه موردمطالعه به‌عنوان پایلوت، تهیه شده است.
  کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش؛ نقشه دانش؛ نقشه فرایند؛ مراکز رشد علم و فناوری.

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 99/2/24::: ساعت 5:26 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: مدل شکیبا ـ هادی: رویکردی نوین در تدوین راهبردهای دانشی
  مولفین:
  دکتر عباس چهاردولی
  موضوع:
  مدیریت دانش
  سال انتشار(میلادی):
  2020
  وضعیت:
  تمام متن
  منبع:
  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 3، زمستان 1397
  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده:
  اصولاً هر برنامه راهبردی بدون توجه به وضعیت دانش موردنیاز در وضع موجود و مطلوب و تحلیل شکاف دانشی، عملاً ناکارآمد خواهد بود.ضمن‌آنکه، رویکردهای تجویزی، توصیفی و ترکیبی در مدیریت راهبردی دانش در محیط ج.ا.ا. به‌دلیل ساختار و بافتار خاص آن دچار چالش‌ها و عدم قابلیت‌های جدی است. این مقاله تلاش دارد با ارائه مدلی باعنوان مدل شکیبا ـ هادی ، باتکیه‌‌بر اصول دینی و اسلامی و رفع نواقص مدل‌های غربی ضمن به‌کارگیری رویکرد تعاملی، مدلی بومی و اقتضایی برای سازمان‌های سطح ملی ارائه دهد. این مدل با شناسایی ملاک‌های اصلی موفقیت، آنها را در 9 عامل و 198 شاخص باتمرکزبر حوزه‌های دانشی درقالب رویکرد نقطه مرجع، البته در دو گروه قابلیت‌سازان و مقوم‌ها منظور می‌نماید. همچنین داده‌ها به‌صورت کمی و کیفی درقالب عددی و با منطق فازی محاسبه و پس از دفازی‌شدن ازطریق آنتروپی شانون، نظر ممیزین و اوزان مدنظر ایشان، ازطریق حداقل مجذور مربعات تعیین می‌شوند. درضمن، برای تأیید قابلیت کاربردی مدل، در یکی از صنایع دفاعی پیاده‌سازی شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد، سازمان مزبور از بین 9 عامل فقط به7 عامل اصلی و از 198 شاخص ارائه‌شده فقط به 20 شاخص نیاز دارد که نتایج حاکی از آن است که سازمان در عواملی نظیر اصولی، راهبردی و مکتبی در وضعیت ماند، و در عواملی نظیر فیزیکی و فرهنگی با مقدار 158/0 در وضعیت ممانعت‌کننده (پَسرانه) قرار دارند. کل سازمان در وضعیت ضعیف قرار دارد، لذا پیشنهاد شده است پیش از هر اقدام راهبردی ابتدا عوامل ممانعت‌کننده (پَسرانه‌ها) تبدیل به ماند و سپس پیشرانه ‌شوند، ضمن‌آنکه، پیشرانه‌ها نیز باید تقویت شوند.
  کلیدواژه‌ها: راهبرد؛ تدوین راهبرد دانشی؛ مدل‌سازی؛ رویکرد سیستمی؛ مدل شکیبا ـ هادی

  متن کامل مقاله

  روح الله تولّایی ::: دوشنبه 99/2/22::: ساعت 5:45 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  کتاب جدید "راهنمای عملی تبدیل دانش ضمنی" منتشر شد

  کتاب راهنمای عملی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار

  کتاب "راهنمای عملی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار" ، به عنوان یک کتاب کاربردی و سازمانی، با محوریت ایجاد نگاه علمی و عملی به موضوع شناخت، اکتساب و مستندسازی تجربیات و استخراج دانش از آن، تدوین و منتشر می‌گردد. مخاطبین اصلی این کتاب کلیه سازمانها و رده های سطوح مختلف هستند که به دنبال تبدیل دانش های ضمنی خود به دانش آشکار و انتقال آن به نسل بعد می باشند.

  این کتاب در دو بخش اصلی تدوین شده است. با عنایت به اینکه هدف اصلی از این کتاب، ارائه راهنمای عملی و بومی فرایند اکتساب دانش است، لذا در بخش اول به منظور آشنایی اجمالی مخاطبین با ادبیات نظری و پیشینه اکتساب دانش ارائه شده و خوانندگان فرهیخته در صورت علاقه می توانند به اصل منابع ذکر شده مراجعه نمایند. بخش راهنمای عملی این کتاب از شش فاز کلان و 14 گام اجرایی تشکیل شده و با تعیین اقدامات، اهداف، هشدار و مثال عملیاتی مختص هر گام، سازمان‌هایی که قصد اجرای این طرح با اهمیت را دارند، بصورت گام به گام همراهی می‌نماید. اتصال فرایند طراحی شده در این کتاب، به نرم‌افزار جامع مجرب به عنوان تسهیل کننده فناورانه فرایند اکتساب و مستندسازی تجربیات، خروجی مرتبط این کتاب در مرکز علم و فناوری دانش و پژوهش می‌باشد که به زودی منتشر خواهد شد.

  مدل مفهومی این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل می شود: 1) صاحبان دانش ضمنی و مجرّبان در سازمان شامل مدیران، فرماندهان و خبرگان سازمانی هستند که هزینه های مادی و معنوی زیادی برای بدست آوردن این تجربیات صرف کرده اند. 2) صاحبان دانش نظری مربوط به موضوع آن دانش های ضمنی، اساتید و پژوهشگران دانشکده ها و مراکز علم و فناوری مربوطه هستند که داده های خام مربوط به تجربیات مستند شده را می توانند به الگوها و نظریه های جدید جهت کاربرد در حال و آینده تبدیل می شود. باتوجه به اینکه بخش زیادی از دانش های ضمنی نیز قابل تبدیل به دانش آشکار نیست، اگر در بخش نخبگان دانشگاهی، دانشجویان حوزه مربوطه به خبرگان نیز در جلسات اکتساب دانش حضور داشته باشند، این بخش از دانش های ضمنی، طبق مدل مارپیچ تبدیل دانش، با رویکرد اجتماعی سازی (ضمنی به ضمنی) به دانشجویان و پژوهشگران منتقل خواهد شد. 3) در نهایت به منظور اجرایی شدن فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و انتقال آن به نسل آینده، حضور تیم مهندسی و مدیریت دانش که صاحبان الگوهای تخصصی استخراج و اکتساب دانش هستند، ضروری میباشد..

  در پایان از همه مدیران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فرهیخته تقاضامندیم نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را در خصوص این کتاب از طریق پست الکترونیک ckm@ihu.ac.ir  ارسال نمایند.

  این کتاب در 101 صفحه، با تیراژ 500 نسخه و به قیمت 170 هزار ریال به بازار کتاب عرضه شده است.

  جهت تهیه این کتاب با تخفیف دانشجویی می توانید به واحد انتشارات دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) مراجعه و یا از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه فرمایید. 

  صفحات اولیه این کتاب را در ادامه میتوانید دانلود نمایید: لینک دانلود صفحات اولیه کتاب  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 98/6/20::: ساعت 8:8 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  عنوان: کتاب جدید "فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت" منتشر شد


  کتاب حاضر حاصل مطالعات و تجربیات دکتر روح اله تولایی در تدریس درس روش تحقیق پیشرفته در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعت نفت  تهران می باشد که با همکاری آقای مهرداد محمدزاده علمداری (دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات) به رشته تحریر درآمده است. مطالب ارائه شده در این کتاب با رویکردی کاملاً کاربردی و خلاصه به عنوان یک راهنمای عملی برای پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته آماده شده و سعی شده است تا کلیه مهارت هایی که برای روش شناسی انجام یک پژوهش مورد نیاز است ارائه شود.

  بر همین اساس در فصل اول کتاب حاضر، کلیات آشنایی با روش تحقیق علمی و انواع تحقیقات علمی و فرایند چرخه ای انجام آن تشریح شده است. در فصل دوم به تشریح تحلیل آماری در تحقیقات مدیریتی و انواع آزمون های آماری توصیفی و استنباطی پرداخته شده است.  در فصل سوم روش های تحقیق کیفی در مدیریت و چارچوب تحقیقات کیفی و انواع طرح های تحقیق کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم سعی شده است تا به صورت مختصر 9 روش تحقیق جدید که در تحقیقات مدیریتی کاربرد دارند (شامل متدولوژی سیستم های نرم (SSM)، روش نگاشت شناختی (CM)، مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، روش های آینده پژوهی (FS)، نظریه داده بنیاد (Grounded Theory)، روش شناسی کیو  (Q Methodology)، روش شناسی فرا ترکیب (Meta Synthesis)، اقدام پژوهی Action Research)) و روش تحلیل مضمون (Thematic Analysis)) معرفی شود. در فصل پنجم مهارت های مقاله نویسی در قالب یک چک لیست استاندارد و مراحل گام به گام نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی تشریح شده است. در فصل ششم مهارت های پایان نامه نویسی در قالب راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و نقشه راه تهیه و نگارش پروپزال و پایان نامه تشریح شده است. در فصل هفتم مهارت های تدوین طرح تجاری برای کسب و کارهای جدید معرفی شده است.

  در ادامه این کتاب نیز کاربردهای اصلی مدیریتی نرم افزارهای تحلیل آماری کمّی (شامل نرم افزار SPSS، نرم افزار LISREL و نرم افزار Smart PLS) و نرم افزارهای تحلیل کیفی (شامل نرم افزار ATLAS.ti، نرم افزار Nvivo و نرم افزار MAXQDA) به صورت خلاصه و کاملاً کاربردی و با ذکر یک نمونه عملی معرفی شده است.

  جهت تهیه این کتاب می توانید به واحد انتشارات دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی مراجعه فرمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با آقای مهرداد محمدزاده (09143454864) تماس حاصل فرمایید.

  صفحات اولیه این کتاب را در ادامه میتوانید دانلود نمایید: لینک دانلود  روح الله تولّایی ::: شنبه 96/7/15::: ساعت 8:18 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

     1   2      >
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<