سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکه برای کاری با تو دوستی کند، با برآوردنش از تو روی خواهد گرداند . [امام علی علیه السلام]
طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظر - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظریه داده بنیاد 

  مولفین: میثم بابایی فارسانی، عاطفه امین دوست، ابوذر علیدادی

  موضوع: مدیریت دانش

  سال انتشار(میلادی): 2019

  وضعیت: تمام متن

  منبع: فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، سال اول ، شماره 2، پاییز 1397: 95 ـ 136

  تهیه و تنظیم: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.SYSTEM.parsiblog.com 

   چکیده: گیری نظری انتخاب شدند. شناسه­ها و عوامل نوآوری باز (342 مفهوم کلیدی، 32 مقوله فرعی و ده مقوله اصلی) از مصاحبه­ها مشخص، و در قالب الگوی مفهومی داده­بنیاد تدوین شد. براساس یافته­های پژوهش، مقوله محوری «نوآوری باز» است. شرایط علّی دارای دو بعد عوامل درونی (توان کلیدی، ابعاد سازمانی، پژوهش نوین، مدیریت داراییهای فکری، ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط و ویژگیهای صنعت مواد غذایی) و عوامل بیرونی (الگوی کسب و کار و تحولات محیطی) است. راهبردهای     مورد نظر عبارت است از: راهبرد­های آسانگر (جستجو، مرزگستری، برونسپاری، شبکه­سازی، پایش شرکا) و راهبرد­های فرصتهای فناورانه (واردشونده، خارج­شونده و متقابل). شرایط زمینه­ای نیز عبارت است از: شرایط سازمانی (ویژگیهای شخصیتی مدیر، زیرساختهای فرهنگی) و شرایط محیطی (پویایی بازار و زیرساختهای قانونی). شرایط مداخله­گر نیز از طریق چالشهای (منابع، توان پویا و نبود اطمینان) بر راهبرد­ها تأثیر می‌گذارد که در نهایت به پیامدهای درونی (بهبود آمادگی سازمانی، بهبود ظرفیت جذب و بهبود زیرساختهای فرهنگی)، پیامدهای بیرونی (دیده­بانی، هوشمندی محیطی، بهبود الگوی کسب و کار، بهبود توانمندیهای همکاری و بهبود رویکرد برونسپاری) و پیامدهای دوسویه (هم­آفرینی) منجر می­شود.

                                                                                                                             


  مقدمه

  در محیط پویا و رقابتی امروز، سازمانها بشدت به افزایش توانمندیهای نوآوری خود نیاز دارند و این مهم تنها در سایه توجه به منبع ارزشمند دانش و توان خلق و به­کارگیری آن به دست می‌آید. نوآوری سازمانی بدون وجود مدیریت دانش مشارکتی و پویا ظهور پیدا نخواهد کرد و به­همین دلیل وجود مدیریت دانش، اهمیت خیلی زیادی برای سازمانها دارد. سازمانهای امروزی     در     محیطی     بسیار     رقابتی     با     مسائل     گوناگونی همچون     تغییرات سریع     و     غیرقابل     پیش­بینی محیطی، تغییردرسلیقه­هایمشتریانوتقاضایمحصولاتبا کیفیتخوب روبه­روهستندکه سازمانهارامجبورساختهاستتاتنهابهیکیازدوانتخاب موجودتندردهند:انتخاباول تن بهشکستدادنوفناشدندرمحیطپرتلاطمرقابتی ودومینانتخابتغییراتبنیادینبه‌منظورماندندرمحیطرقابتیاست (میرفخرالدینی و همکاران، 1394: 72).

  یکی از موضوعاتی که تغییرات را آسان می­کند و از مزایای رقابتی سازمانها شناخته‌شده است (در کنار دانش و خدمات)، خلاقیت و نوآوری است (احمدی، 1392: 15). ضرورت نوآوری در سازمانها تا حدی است که نبود آن را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته­اند (چسبرو، 1392: 13).

  نوآوری باز پارادایمی است (استنیس­لاواکی و لیسوکا، 2015: 1521) که می­پندارد بنگاه می­تواند و باید از افکار و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار بخوبی استفاده کند (چسبرو، 2006: 1). نوآوری باز به معنای آشکارشدن و نفوذپذیرترشدن مرزهای سازمانی بین شرکتها و محیط بیرونی است (کوپ و گاسمان، 2009: 332).

  ... 

  مبانی نظری پژوهش

  نوآوری بسته و باز

  فرایندیکهدرآنسازمانها،فناوریهایخودرابه­طوردرونیکشفمی­کنند،توسعه می‌دهندوتجاری­سازیمی­کنند، الگوی نوآوری بسته نامیده می­شود (دهقانی­پوده و همکاران، 1392: 46). سرچشمه تمام افکار خوب در داخل سازمان نیست (چسبرو و کروثر، 2006: 232). هم­چنین نمی­توان تمام افراد باهوش و نوآور را برای فعالیت در سازمان گرد هم آورد؛ بنابراین سازمانها به­منظور جذب اطلاعات و دانش مفید ­باید در داخل و خارج با این افراد همکاری کنند. به این رویکرد با تبدیل شبکه داخلی به شبکه خارجی در فرایند نوآوری، نوآوری باز گویند (ملایی و همکاران، 1395: 40).

   چسبرو دو نوع نوآوری را مورد بحث قرار می­دهد که نوآوری باز و بسته است (پارک و مون، 2012: 520). او معتقد است که در محیط کسب و کار امروز، نیاز به انتخاب الگوی نوآوری باز روز افزون می­شود (هوانگ و همکاران، 2013: 979). وی نوآوری باز را ضرورتی جدید برای ایجاد و سود بردن از فناوری تعریف کرد و توضیح داد که چطور شرکتها در قرن بیستم در تحقیق و توسعه سرمایه­گذاریهای سنگینی می­کردند؛ بهترین افراد را به‌کار می­گرفتند؛ آنها را قادر می­ساختند که افکار نوآورانه خود را توسعه دهند؛ با راهبردهای مالکیت فکری آنها را حمایت می­کردند و سود را دوباره در تحقیق و توسعه سرمایه­گذاری می­کردند (نمودار 1).

   

  جدول 1. ویژگیهای نوآوری باز و نوآوری بسته (رمضان­پور نرگسی و همکاران، 1393: 32).

  اصولنوآوریباز

  اصولنوآوریبسته

  بهره­برداریازدانشافرادهوشمندخارجازشرکت

  جذبافرادهوشمندبرایکاردرشرکت

  بهره­برداریهمزمان از "تحقیق و توسعه"داخلیو خارجی

  کشف،توسعهوبهره­برداریاز"تحقیق و توسعه"داخلیبرای کسبسود

  برایسود پژوهشها،لازمنیستمامنشأ آنهاباشیم.

  تجاری­سازیافکار کشفشدهداخلیتوسطخود شرکت

  ساختالگویکسب و کارمناسببه­جایتمرکزبر گرفتنبازاربرایاولین­بار

  موفقیتدرگروتجاری­سازینوآوریبرایاولین­بار

  بهتریناستفادهازافکار داخلیوخارجیشاخص موفقیت

  بیشترینوبهترینافکار به­عنوانشاخصموفقیت

  خریدو فروش مالکیت فکریبه­منظورکسبموفقیت

  حفظمالکیتمعنویافکار داخلی

     ...

   

  روش شناسی پژوهش

  این پژوهش دارای «رویکرد کیفی» است و از روش نظریه داده­بنیاد به­عنوان روش پژوهش استفاده می­شود. روش گراندد تئوری یا «نظریه داده بنیاد»، شیوه پژوهش کیفی است که به‌وسیله آن با استفاده از یک دسته داده­ها، نظریه­ای تکوین می­یابد به­طوری که این نظریه در سطح وسیع، فرایند، عمل یا تعامل را تبیین می­کند. در این روش، پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع نمی­کنند که بعد آن را به اثبات برسانند؛ بلکه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده می­شود تا آنچه به آن متناسب و مربوط است، خود را نشان دهد (بازرگان، 1388، 97). در واقع در این روش، الگو به­طور مستقیم از درون داده­ها استخراج می­شود و از بررسی ادبیات آشکار نمی­شود؛ به­عبارت دیگر چون این راهبرد نوعی پژوهش کیفی است، مسئله پژوهش دقیقاً در قالب متغیرهای مستقل و وابسته بیان نمی­شود؛ بلکه فقط سؤال یا سؤالات اصلی پژوهش مطرح می­شود (منتظری، 1390: 75). محورهای کلیدی در این راهبرد، شناسه­ها، مفاهیم و مقوله­ها، اعم از فرعی و اصلی است (دانایی­فرد، 1384: 58) که توالی شکل­گیری آنها در شکل 1 ارائه شده است:

  جامعه آماری این پژوهش با توجه به قلمرو موضوعی آن شامل مدیران کارخانه­های صنایع غذایی و استادان برخی از دانشگاه­ها هستند که از طریق روش نمونه­گیری نظری (از روشهای نمونه­گیری هدفمند) انتخاب شدند.

  در نمونه­ گیری هدفمند، که در پژوهش کیفی به­کار می­رود (کرسول، 1394: 154)، هدف پژوهشگر انتخاب مواردی است که باتوجه به هدف پژوهش، سرشار از اطلاعات باشد و پژوهشگر را در شکل­دادن الگوی نظری خود یاری دهد و این­کار تا جایی ادامه می­یابد که طبقه­بندی مربوط به داده­ها و اطلاعات اشباع و نظریه مورد نظر با تمام جزئیات و با دقت تشریح شود (محب­زادگان و همکاران، 1392: 9).

  نمونه­گیری نظری نوعی نمونه­گیری هدفمند است که پژوهشگر را در خلال کشف نظریه یا مفاهیمی یاری می­کند که ارتباط نظری آنها با نظریه در حال تکوین به اثبات رسیده است (دانایی‌فرد و همکاران، 1391: 18). در واقع، زمانی که همه افراد مورد مطالعه کسانی هستند که باید پدیده مورد مطالعه را تجربه کرده باشند، می­توان از نمونه­گیری معیار استفاده کرد. در این مورد، استراس و کوربین به نمونه­گیری نظری اشاره می­کنند (کرسول، 1394: 157). راهنمای نمونه­گیری نظری، پرسش­ها و مقایسه­هایی است که در خلال تجزیه و تحلیل مفاد مصاحبه­ها با افراد آشکار، و موجب کشف مقوله­های مناسب، ویژگیها و ابعاد آنها می­شود (هادوی­نژاد و همکاران، 1389: 87). این بدان معناست که برخلاف نمونه­گیری در بررسیهای کمی، نمونه­گیری نظری نمی­تواند قبل از آغاز مطالعه و تدوین نظریه بنیادی برنامه­ریزی شود و تصمیم­ها در زمینه نمونه­گیری در خلال فرایند پژوهش شکل می­گیرد (منتظری، 1390: 76).

  ...

  نتیجه­ گیری و پیشنهادها

  پس از آزمون فرضیه­ها، ارائه یافته­ها و بیان نتایج، نویسنده باید به بحث درباره نتایج بپردازد. اهمیت این بخش به­اندازه­ای است که برخی پژوهشگران، آن را مهمترین بخش پژوهش می­دانند؛ چرا که پژوهشگر باید به جمعبندی برسد و تصویر کلی از کار پژوهشی خود ارائه کند.

  باید توجه کرد که بخشهای «نتایج» و «بحث» با هم شباهتهایی دارد و درواقع نوعی همپوشانی بین آنها هست؛ اما در عین حال، تفاوتهایی نیز بین این دو بخش وجود دارد (نیکوپور و امینی ­فارسانی، 2012: 61). نویسنده هنگام بحث باید نشان دهد که:

  ـ چه سهمی در پژوهش داشته است؟

  ـ چه چیزی به دانش یا شناخت مخاطب از مسئله افزوده است؟

  ـ چرا یافته­ها به این شیوه استخراج شده است؟

  برخی پژوهشگران از جمله لوین و همکاران (2001) و هم­چنین سویلز و همکاران (2004)، به ارائه ساختاری برای نگارش بخش «بحث» در پژوهش پرداخته­اند. به عقیده آنها «بحث» در پژوهشهای علمی، شامل پنج گام به شرح زیر است:

  بر اساس گام اول، هدف پژوهش در بخش کیفی، شناسایی عوامل کلیدی و عوامل مرتبط با نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنایع مواد غذایی کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد است که بر این اساس، یافته­های پارادایمی مربوط به آن به­شرح زیر ارائه می‌شود:

  ـ شناسایی شرایط علّی مؤثر بر نوآوری باز در قالب دو مقوله کلی و هشت مقوله فرعی که عبارت است از: عوامل درونی (پژوهش نوین، توان کلیدی، مدیریت داراییهای فکری، ابعاد سازمانی، ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط و ویژگیهای صنعت مواد غذایی) و عوامل بیرونی (الگوی کسب و کار و تحولات محیطی)

  ـ شناسایی شرایط زمینه­ای مؤثر بر راهبردها در قالب دو مقوله کلی و چهار مقوله فرعی که عبارت است از: شرایط سازمانی (ویژگیهای شخصیتی مدیر، زیرساختهای فرهنگی) و شرایط محیطی (پویایی بازار و زیرساختهای قانونی)

  ـ شناسایی شرایط مداخله­گر مؤثر بر راهبردها در قالب یک مقوله کلی و سه مقوله فرعی که عبارت است از چالشهای صنعت غذا (چالش منابع، توان پویا و نبود اطمینان).

  - شناسایی راهبرد­های مؤثر بر پیامدهای نوآوری باز در قالب دو مقوله کلی و هشت مقوله فرعی که عبارت است از: راهبرد­های آسانگری (راهبرد جستجو، راهبرد مرزگستری، راهبرد برونسپاری، راهبرد شبکه­سازی، راهبرد پایش شرکا) و راهبردهای فرصتهای فنآورانه (راهبرد واردشونده، راهبرد خارج­شونده و راهبرد متقابل).

  ـ شناسایی پیامدهای نوآوری باز در قالب سه مقوله کلی و نه مقوله فرعی که عبارت است از: پیامدهای درونی (بهبود آمادگی سازمانی، بهبود ظرفیت جذب و بهبود زیرساختهای فرهنگی)، پیامدهای بیرونی (پیامدهای دیده­بانی، هوشمندی محیطی، بهبود الگوی کسب و کار، بهبود توانمندیهای همکاری و بهبود رویکرد برونسپاری) و پیامدهای دوسویه (هم­آفرینی).

  بر اساس گام دوم ساختار بحث، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین مقایسه می‌شود. باتوجه به اینکه این پژوهش در زمینه طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط فعال در صنعت مواد غذایی کشور با روش داده بنیاد، پیشگام است، پژوهشی در سطح دنیا در این زمینه نیست که با آن مقایسه شود؛ اما می­توان عوامل تشکیل­دهنده الگوی پارادایمی را با پژوهشهای پیشین مورد مقایسه قرار داد که نتایج آن به شرح ذیل ارائه می‌شود:

  ارزیابی نتایج پژوهش با توجه با مطالعات (تحقیقات) پیشین و مقایسه با یافته­های قبلی

  در این گام، نویسنده باید نتایج پژوهش خود را با دیگر تحقیقاتی مشابهی که انجام شده است (اعم از داخلی یا خارجی) مقایسه و تصریح کند که آیا نتایج پژوهش با نتایج مطالعات قبلی همخوانی دارد یا آنها را رد می­کند. شباهتها و تفاوتهای پژوهش با پژوهشهای قبلی در چیست و آیا پژوهش دستاورد جدیدی را ارائه می­کند؟

  بر اساس گام دوم، یکی از «ویژگیهای شرکتهای کوچک و متوسط»، که در پژوهش مشخص شد، روبه­رو شدن با رشد نوسان است که با نتایج پژوهشهای هاباراداس (2009) و مادرید (2009) همخوانی دارد. هم­چنین گرفتن تصمیمات سریعتر و اجرای سریعتر تصمیمات، که با نتایج پژوهشهای همدانیا و ویرام (2012) همخوانی دارد، هم­چنین انعطاف­پذیری شرکتهای کوچک و متوسط نیز با نتایج تحقیقات لی و همکاران (2010) همراستایی دارد؛ ضمن اینکه این شرکتها منبع اصلی استخدام هستند و این عامل با نتایج پژوهشهای کمالیان و همکاران (2011) همخوانی دارد. از طرفی، این شرکتها بیشترین سطح اشتغال در دنیا را به­خود اختصاص داده­اند که با نتایج پژوهشهای ورگویچ و همکاران (2012) همخوانی دارد و در نهایت، این شرکتها برای مرحله تجاری­سازی اهمیت بیشتری قائل هستند که با نتایج تحقیقات همرت و همکاران (2013) و هم‌چنین تیل (2013) همخوانی دارد.

  یکی از مقوله­های مشخص شده در شرایط علّی، «ابعاد سازمانی» است که در این پژوهش با عوامل زیر مورد سنجش قرار گرفت:

   اتخاذ تصمیمات به صورت شهودی، لایه­های مدیریتی اندک، ساختار مسطح و درجه کم رسمی­سازی که با نتایج پژوهشهای قوامی­پور (1392) همخوانی دارد. هم­چنین رمضان­پور                        ­نرگسی و همکاران (1393) دریافتند که اندازه شرکت یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز است که با نتایج این پژوهش همراستا است. در نهایت نیز حسین و کورانن (2016) به این نتیجه رسیدند که اندازه یک شرکت مسلماً با میزان همکاری آن در ارتباط است.

  یکی از مقوله­های مشخص شده در شرایط زمینه­ای، «زیرساختهای فرهنگی» است که در این پژوهش با عوامل زیر مورد سنجش قرار گرفت:

  پاریدا و همکاران (2011) به فرهنگ همکاری و کار مشارکتی در سازمان توجه ویژه­ای کردند. اگرچه این عملیات را باید از سطح بالای سازمان به سمت پایین شروع کرد، تأثیرات آن را باید در سطوح پایین سازمان سنجید؛ بنابراین فرهنگ شرکت باید بر همکاری و کار مشارکتی برای توسعه با ارتباطات متمرکز باشد نه محدودیت و کنترل شدید. چن و همکاران (2010) نیز دریافتند که ایجاد فرهنگ تشویق خلاقیت در سازمان نقش بسیار حیاتی دارد که با نتایج این پژوهش در سازه زیرساختهای فرهنگی همراستا است.

  یکی از مقوله­های مشخص شده در راهبردها، «راهبرد جستجو» است که در این پژوهش با عوامل ذیل مورد سنجش قرار گرفت:

  مولر و همکاران (2012)، پاریدا و همکاران (2011) عوامل دیده­بانی افکار، میرفخرالدینی و همکاران (1394) عامل حمایت از استقرار واحدهای تحقیق و توسعه خارجی، داشنیتسکی و کلوتر (2010) عامل نقش واسطه­های نوآوری به عنوان تبادل دانش (فنی و فناورانه) بین خریدار و فروشنده، آلستد و لیند (2011) عامل بهره­گیری از مشاوران خارج از سازمان، نوری و خسروپور (1393) عامل به کارگیری ساز و کارهای پیشرفته اینترنتی به­منظور ورود افکار به شرکت را مورد شناسایی قرار دادند که با نتایج این پژوهش در سازه راهبرد جستجو همراستا است.

  ...

  منابع

  احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، محمد (1385)، مبانی کارآفرینی. تهران: نشر فر اندیش.

  احمدی، لیدا (1392)، بررسی تأثیر کسب و کارهای خدمت­محور در توسعه نوآوری باز در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت بازرگانی. دانشگاه  پیام نور. واحد غرب تهران.

  استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت (1385)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  امیدی­کیا، کامران؛ مشبکی، اصغر؛ خدادادحسینی، سیدحمید و عزیزی، شهریار (1391)، شناخت قابلیت­های سازمانی جایگاه­سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد. فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی. س 6.  ش 1: 35 ـ 72.

  امیرخانی، طیبه (1389)، مدلی برای پیاده­سازی بودجه­ریزی بر مبنای عملکرد در ایران. پایان­نامه دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری.

  بازرگان، عباس (1388)، مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکرد­های متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.

  دانایی ­فرد، حسن؛ خیرگو، منصور؛ آذر، عادل و فانی، علی اصغر (1391)، فهم انتقال خط­مشی اصلاحات اداری در ایران، پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد. مدیریت فرهنگ سازمانی. دوره دهم. ش 2: 5 ـ 28.

  ...

  Arcese G, Flammini S, Caludia-Lucchetti M, Martucci O. (2015). Evidence and Experience of Open Sustainability Innovation Practices in the Food Sector. Sustainability, 7: 8067-8090.

  Arcese G, Flammini S, Martucci O. (2013). Dall’Innovazione Alla Startup—L’esperienza D’imprenditori Italiani in Italia e in California. McGraw-Hill: Milan, Italy.

  Bellairs J. (2010). Open innovation gaining momentum in the food industry. Cereal Foods World, 55 (1): 4-6.

  Brunswicker S, Vanhaverbeke W. (2014). Open Innovation in Small and Medium?Sized Enterprises. Journal of Small Business Management.

  Chesbrough H, Crowther AK. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36 (3): 229-236.

  Chesbrough H, Garman A. (2009). How open innovation can help you cope in lean times. Harvard Business Review, 87 (12): 68-76.

  Chesbrough HW. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (3): 35-41.

  Chesbrough HW. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, New York, Oxford University Press: 1–34.

  Crema M, Verbano C, Venturini K. (2014). Linking strategy with open innovation and performance in SMEs. Measuring Business Excellence, 18 (2):14 – 27.

  Creswell JW. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. London: sage publications.

  Ettlinger N. (2017). Open innovation and its discontents, Geoforum, 80: 61–71...

   

  توصیه: براساس همکاری انجام شده با دیجی کالا، شما میتوانید کلیه کتاب ها، مجلات علمی داخلی و خارجی، پادکست ها، نرم افزارها و ابزارهای آموزشی مورد نیاز خود را از طریق لینک زیر به صورت مجازی و با قیمت مناسب خرید کنید:


  --خرید کتابهای علمی
  --خرید کتابهای صوتی (پادکست)
  --خرید مجلات داخلی و خارجی
  --خرید نرم افزارها و ابزارهای آموزشی  روح الله تولّایی ::: چهارشنبه 98/6/20::: ساعت 8:48 عصر
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظر - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  طراحی الگوی نوآوری باز در شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از نظر - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<