سفارش تبلیغ
صبا ویژن
قصه گوی شبی خوشتر از دانش، نیست . [امام علی علیه السلام]
Differences Between Resources and Strategy in Strategic Manageme - پایگاه مقالات علمی مدیریت
 • پست الکترونیک
 • پارسی یار
 •  RSS 
 • بانک مقالات موضوع بندی شده
 • درباره مدیر پایگاه
 • Title: Differences Between Resources and Strategy in Strategic Management: An Experimental Investigation
  Authors: Oladunjoye, G. Titi., Onyeaso, Godwin
  Subject: Strategic Management
  Publish: 2007
  Status: full text
  Source: International Journal of Management; Sep 2007, Vol. 24 Issue 3, p592-604
  Preparation: Scientific Database Management Journal Articles www.SYSTEM.parsiblog.com
  Abstract: According to Jay Barney, resources and capabilities are the core of the resource-based view (RB V) of strategic management. However, the difference between resources and capabilities remains controversial among strategic management scholars. This study uses a classroom experiment to test for the difference between resources and capabilities to students. In a nutshell, the results of the experiment suggest that: (a) resources and capabilities are different constructs, (b) inter-group (inter-organizational) differences in capabilities is the major determinant of inter-group (inter-organizational) difference in performance, and (c) active participation of students in classroom experiments is a teaching tool that enhances students" knowledge of key strategic management constructs such as resources and capabilities. These findings suggest that strategic management professors should use classroom experiments as separate or complementary teaching tools to enhance students" knowledge of strategic management concepts.    --Download Article

  Introduction: "The Academy"s new Teaching Committee, chaired so ably by Peter Frost, is helping us conceive of new links among management research, management practice, and tbe classroom (Hambrick, 1994:14, boldface mine)"
   The above quote is culled from an Academy of Management Review article on the Academy"s 1993 Presidential Address captioned "What if the Academy Actually Mattered?" delivered by Donald C. Hambrick. In that presidential address, Hambrick eloquently underscored the importance of integrating management research and practice with classroom teaching so that graduating students are equipped with the skills industry manager are demanding from college graduates (Stephen, Parente, & Brown, 2002). To attain this end, strategic management professors are crafting innovative teaching tools in teaching strategic management concepts to students. The present study makes a contribution to strategic management by using an innovative classroom experiment to illustrate the difference between resources and capabilities, a controversial topic in strategic management.
  Agreeably, teaching strategic management as a capstone course is a Herculean task (Greiner, Bhambri & Cummings, 2003) exacerbated by the controversial differences between resources and capabilities (Carmeli & Tishler, 2005; Makadok, 2001). Insofar as this controversy (Amit & Shoemaker, 1993; Priem & Butler, 2001) persists, it will continue to be a milestone against theory development in strategic management (Priem & Butler, 2001). Carmeli and Tishler (2005: 300) expressed this concern as follows:
  "Resources as a general term is taken to include three main constructs— resources, capabilities, and competencies, which have been variously defined in the strategic management literature, making it difficult to generalize across studies."
  Concomitantly, it has also be argued that "How researchers measure resources and capabilities varies extensively" (Hoopes, Madsen & Walker (2003: 890), which is a milestone to academic dialogue and replication of empirical results (Priem & Butler, 2001). Consequently, Schneider and Lieb (2004) compellingly argued that even though the resource-based view (RBV) of strategic management has become one of the dominant perspectives, it is scantly mentioned in the classroom. There is no a prior reason to assume that lack of clarity between resources and capabilities has not contributed to
  under-repesentation of the RBV in the classroom, relative to the industrial organization
  economics perspective.
  The purpose of this paper is to make a contribution to the teaching of strategic
  management (business strategy) by using an experiment to illustrate the differences
  between resources and capabilities. In doing so, the experiment is used to illustrate the
  notion that capabilities are embedded in organizations (Makadok, 2001), and capabilities
  are the major determinant of superior organizational competitive advantage (Grant,
  1991; Makadok, 2001; Amit & Shoemaker, 1993). Put differently, the experiment
  illustrates that capabilities rather than resources drive superior firm performance
  (Makadok, 2001; Amit & Shoemaker, 1993; Grant, 1991; Ethirajet et al, 2005) in
  line with the conceptual distinction between resources and capabilities proposed by
  Makadok (2001). Importantly, because students understand Makadok (2001) analysis
  better, the experiment drew conceptual guide from it. Second, some scholars believe
  that Makadok"s definition may be apt. For example, Hoopes, Madsen and Walker (2003:
  890) argued that the way Makadok (2001) differentiated resources from capabilities was
  masterfully crafted. Third, the use of experiments in which students were practically
  and actively involved in expressing the difference between resources and capabilities
  is consistent with previous research suggesting that students" conceptual understanding
  is enhanced by practical component of teaching (Reid & Johnston, 1999). In this sense,
  our approach is consistent with recent definitions and stipulations of classroom research
  proposed by Loyd, Kern and Thompson (2005). Finally, Makadok"s distinction between
  resources and capabilities has been used in empirical studies (Ethiraj et al, 2005:27)
  focusing on the sources of firm-level superior competitive advantage. In sum, our
  research ive is as follows.
  Formally, the ive of this classroom research (experiment) is to use the experiment
  involving active participation of students to illustrate the difference between resources
  and capabilities—a controversial area of extant strategic management. In this research
  design, every thing tangible used in this experiment is regarded as a resources as shown
  in Table 1. Conversely, every other thing intangible used in the experiment are labeled
  capabilities. Like capabilities, these intangibles are unobservable, they cannot be
  touched, they cannot be valued, and they are embedded in groups and in group members working cooperatively to attain a given ive. This distinction is draws from the
  literature review tracing the genesis of the concept of resources and capabilities as well
  as the divergent views of scholars about them, as discussed below
  The genesis of the notion of resources and capabilities can be traced to the landmark
  works of Penrose (1959) and Andrew (1971). In her masterfully crafted analyses, Penrose
  conceptualized that firms develop in unique history-dependent manners over time. In
  this path-dependency, Penrose reasoned that, in their trajectories of development, each
  firm develops its own idiosyncratic pool of (heterogeneous) resources so that the limits
  of each firm"s growth can be found "inside" the firm in terms of the resources it was
  able or unable to amass over time. However, Penrose went on to argue that, even though
  resources (or factors) are available to all firms in the industry, the "capability" needed to
  deploy these resources for superior returns is not uniformly distributed across firms in the
  industry. In other words, Ricardian rent as rent accruing from superior resources requires
  "capability" of the firm to deploy resources in ways other firms cannot. Consistent with
  this line of reasoning, Andrews (1971) suggested that the "distinctive competence" of
  a firm is not what the firm can do but what the firm can do in ways no other firm can
  do it, hence the word distinctiveness.
  Drawing from these earlier works as their springboard, scholars of the resource-based
  view tradition hold divergent views about resources and capabilities, and their views
  have distilled into two controversial streams (Ethiraj et al, 2005). According to Ethiraj
  and his colleagues (2005), the first stream includes Barney (1991) and Peteraf (1993).
  These gurus lump resources and capabilities together so that there is no clear-cut
  distinction between resources and capabilities. To them, resources are "all assets,
  capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge, etc."
  (Barney, 1991: 101),
  Conversely, the second stream attempts to draw seemingly clear distinctions between
  resources and capabilities (Grant, 1991; Amit & Shoemaker 1993). Specifically, Amit
  and Shoemaker (1993: 35) stated that:
  resources consist... of know-how that can be traded, financial or physical
  assets, human capital, etc,,,, [whereas] capabilities... refer to a firm"s capacity
  to deploy resources"
  Joining this latter stream. Grant (1991) argued that resources can be seen as "inputs"
  into the production processes, so that without resources as inputs no production can
  take place. Therefore, resources are at the epicenter of the essence for which firms
  exist. In this light, Robert Grant argued that, an anatomy of a firm"s resources is
  tantamount to an x-ray of what the firm can do. Thus, if one wants to know what a
  particular firm exists for, one should take an x-ray of the firm"s resource configuration.
  From another angle. Grant argued that defining a firm"s business in terms of what its
  resources permit it do rather than the needs it professes to satisfy—offers a lasting
  basis for firm strategy (p, 116), Finally, Grant cautioned that, even though resources are
  indispensable to the organization"s production capacity, resources cannot be productive by themselves because they require co-operation and co-ordination to be productive.
  By these latter requirements, Grant (1991: 118) brought the notion of firm capabilities
  into his analysis and clearly stated that "There is a key distinction between resources
  and capabilities."
  Joining this latter stream to draw specifically from Amit and Shoemaker (1993: 35),
  Makadok (2001:389) defined a capability "as a special type of resource—specifically,
  an organizationally embedded nontransferable firm-specific resource whose purpose
  is to improve the productivity of the other resources possessed by the firm." [italics
  in the original]. By and large, the following key strands of Makadok"s definitions are
  noteworthy.
  First, a resource is tangible and hence observable, and thus it can be valued and traded.
  However, this is not always the case because, even though a parcel of land is tangible,
  observable, and can be valued and traded, brand image, patent and license are resources
  which are not tangible and hence cannot be valued. In this sense, not all resources are
  "necessarily tangible." Second, conversely, capabilities are necessarily intangible and
  thus unobservable. These characteristics suggest two things about capabilities: (a)
  capabilities cannot be valued in monetary terms, and (b) capabilities are embedded in
  employees and teams of employees within the organization. By this latter characteristic,
  capabilities cannot be transferred outside the organizational boundaries without
  transferring the entire organization or its units. Once the notion of non-transferability
  of capabilities enter the discussion, the distinctions between resources and capabilities
  become clearer because, inasmuch as capabilities cannot be transferred without
  transferring the organization or its units, resources can be transferred.
  Additionally, non-transferability of capabilities subsumes the notion that capabilities
  are intertwined with tacit knowledge, previous works including Makadok (2001) were
  silent about the fact that capabilities are enshrined in tacit knowledge. This link between
  capabilities and tacit knowledge became glaringly obvious during our experiment when
  a student remarked that "There is no way I can steal another student"s soup-making
  capabilities because that knowledge is buried in the heads of each student." Importantly,
  juxtaposing capabilities and tacit knowledge reveals how capabilities can be a source of
  inimitable and sustainable superior competitive advantage to the organization. Finally,
  capabilities leverage productivity of other resources within it"s role as the productivityenhancer
  (Makadok, 2001) which parallels the intermediate goods notion of capabilities
  (Amit & Shoemaker, 1993). In this sense, capabilities are more than catalysts since they
  are enablers to other resources.
  All in all, in spite of these conceptual and empirical differences about resources and
  capabilities, there is a consensus that resources are at the epicenter of organizational
  competitive advantage and performance (Barney, 1991; Nelson & Winter, 1982;
  Wernerfelt, 1982). Consistent with this notion, Wernerfelt (1984) conceptualized resource
  strengths as the analog of entry barriers, and he argued that a firm"s strategy may include
  the capability to develop unique products and services within the bounds of its own unique resources. In like manner, Mahoney and Pandian (1992) argued that resources
  can be barriers to imitation similar to entry barriers of the industrial organization (I/O)
  perspective. That is, a firm"s capability to combine resources in ways that are not easily
  imitated or substituted by rivalries, is a source of competitive advantage. Corroborating
  these views. Nelson and Winter (1982) conducted their anatomy of resources within
  the paraphernalia of their concept of "organizational routines." In this framework,
  organizational routines are the regular, predictable patterns of activities performed by
  the organization to produce the products or services for which the organization exists.
  From this angle, organizational routines are the analogue of human DNA—the core
  map of the living being. Analogously, just as a human being"s DNA contains his/her
  genetic make-ups, an organization"s routines are analogue of the organization"s DNA.
  We now turn to the experiment.


  Methodology
  This study was conducted in a strategic management (business strategy) class for graduating seniors (two males and eleven females) in a college-university system in the southern part of the United States, To control for gender bias, nine students were randomly selected from eleven females, so that there was no male involvement in the experiment. The experiment had three groups (A, B & C) so that each group had three female students (photographs can be obtained on request). The non-participating two
  male and two female students were allowed to observe the experiment. Ages of the participants ranged from 24 to 27 (M=25, SD=1,23), further discussion of participants appears below.
  Again, in order to address the above research question, students were randomly assigned into one of three groups: Groups A, B and C, Our model is based on the idea that each of the three groups is a restaurant specializing in soup making such that the three groups constitute the soup-making restaurant industry. Importantly, however, the use of three groups implies that in the real world the restaurant industry is an oligopoly. This is incorrect. We used three groups because the class size could not permit more than three groups. Any way, the three-group model does not dilute the purpose and significance
  of the experiment. To ensure that the three groups were the same in terms of resource positions (possessions), the following protocols were used to implement additional statistical controls.
  Following Makadok"s definition of resources discussed above, the materials and ingredients for the soup-making experiment were considered to represent resources in the restaurants industry. In this sense, since all firms in an industry face the same resources and resource prices (Ethiraj et al, 2005; Makadok, 2001), the three groups were given the same soup-making materials as resources to refiect this notion. In this way, it follows that resources and their prices were the same for the three groups as the resource-based view argues (Amit & Shoemaker, 1993; Wernerfelt, 1984)... --Download Article  روح الله تولّایی ::: شنبه 88/6/21::: ساعت 11:0 صبح
  نظر پژوهشگران:
  موضوع مقالات:

  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکاه و زکاه العلم نشره»» به جامع ترین پایگاه موضوعی مقالات علمی مدیریت خوش آمدید. این پایگاه دارای بیش از 7000عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت می باشد.

  > پایگاه مقالات علمی مدیریت<<
  Differences Between Resources and Strategy in Strategic Manageme - پایگاه مقالات علمی مدیریت

  بانک موضوع بندی شده مقالات علمی مدیریت
  مدیریت دانش
  مدیریت راهبردی
  مدیریت کیفیت
  مدیریت اسلامی
  مدیریت جهادی
  مدیریت فنآوری اطلاعات
  مدیریت منابع انسانی
  مدیریت پروژه
  مدیریت بهره وری
  مدیریت بحران
  خلاقیت و نوآوری
  بازاریابی و CRM
  مدیریت زنجیره تامین
  مدیریت تولید و عملیات
  مهندسی ارزش
  مدیریت اقتصادی و مالی
  مدیریت مشارکتی
  مدیریت آموزشی
  مدیریت کارآفرینی
  مدیریت زمان
  مدیریت تغییر
  مدیریت بازرگانی
  مدیریت استعدادها
  مدیریت توسعه
  مدیریت ریسک
  آینده پژوهی
  ارزیابی عملکرد
  مبانی سازمان ومدیریت
  مفاهیم نوین در سازمانها
  حسابرسی و حسابداری
  تصمیم گیری و تصمیم سازی
  ساختار و معماری سازمانی
  جنبش نرم افزاری تولید علم
  تعالی و بالندگی سازمانی
  مدیریت شهری
  اقتصاد مهندسی
  توانمندسازی
  تئوری فازی
  انگیزش
  رهبری
  مهندسی مجدد
  مهندسی سیستم ها
  فرهنگ و جو سازمانی
  سازمانهای یادگیرنده
  شبکه های عصبی
  اخلاق در سازمان
  مدیریت فناوری
  مدیریت عملکرد
  مدیریت بومی
  مقالات ترجمه شده
  مقالات روح الله تولایی
  مورد کاوی
  مدیریت R & D
  مدیریت دولتی
  برنامه ریزی
  رفتار سازمانی
  مدیریت صنعتی
  بودجه بندی
  مدیریت خدمات
  تعاونی ها
  الگوبرداری
  مشاوره مدیریت
  طرح تجاری
  شرکتهای مادر
  برنامه ریزی
  قیمتگذاری
  هزینه یابی
  شبیه سازی
  سلامت اداری
  تجارت الکترونیک
  بنگاه های کوچک و متوسط
  مدیریت ایمنی و بهداشت
  تئوری پردازی درمدیریت
  خصوصی سازی
  هوش هیجانی
  سازمان ها چابک
  سازمانهای مجازی
  مدیریت فرهنگی
  مدیریت گردشگری
  عدالت سازمانی
  روش شناسی تحقیق
  پرسشنامه های مدیریتی
  مدیریت مذاکره
  آرشیو
  متن کامل جزوات درسی
  دانلود کتاب های مدیریت
  آدرس دانشگاههای جهان
  KnowledgeManagement
  Strategic Management
  Marketing

  >> پایگاه دانشگاهی دکتر تولایی <<


  >>جستجو در پایگاه<<

  >>اشتراک در خبرنامه پایگاه<<
   


  >> درباره مدیریت پایگاه <<
  Differences Between Resources and Strategy in Strategic Manageme - پایگاه مقالات علمی مدیریت
  روح الله تولّایی
  ..::""بسم الله الرحمن الرحیم""::.. ««لکل شی‏ء زکات و زکات العلم نشره»» - دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی و فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته مدیریت صنعتی و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام هستم. پس از سال ها پریشانی از " فقدان استراتژی کلان علمی" که خود مانع بزرگی سر راه بسیاری از تدابیر کلانِ بخشی محسوب می شد، هم اکنون با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مبنای ارزشمندی است که بر اساس آن بتوان برای تعیین تکلیف بسیاری از تصمیمات و امور بر زمین مانده چاره اندیشی کرد. در ابتدای این چشم انداز آمده است : " ایران کشوری است با جایگاه اول علمی ، اقتصادی، ..." مشاهده می شود که کسب جایگاه نخست در حوزه های علم و دانش، آرمان مقدم کشورمان می باشد. این حقیقت، ضرورت هدایت دغدغه خاطرها و اراده ها و توانمندی ها به سوی کسب چنین جایگاهی را روشن می سازد. جهت دستیابی به این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای متناسب و اولویت بندی آن ها، تعاملات و تقسیم کارها و ... جزء اصول و مبانی پیشرفت و توسعه تلقی می شوند. اولین گامی که جهت توسعه دادن مرزهای علم باید طی کرد، یادگیری حدود مرزهای علم می باشد. بر این اساس اینجانب به همراه تعدادی از دوستانم در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر دانشگاه ها جهت ایجاد یک حرکت علمی و ایفای نقش در جنبش نرم افزاری تولید علم بوسیله معرفی سرحد مرزهای علم و دانش ، اقدام به راه اندازی "پایگاه مقالات علمی مدیریت" نمودیم. هم اکنون این پایگاه بیش از 4200 عضو پژوهشگر و دانشجوی مدیریت دارد و مشتاق دریافت مقالات علمی مخاطبین فرهیخته خود می باشد. کلیه پژوهشگران ارجمند میتوانند جهت ارسال مقالات خود و یا مشاوره رایگان از طریق پست الکترونیک tavallaee.r@gmail.com مکاتبه نمایند.

  الکسا


  >>محاسبه اوقات شرعی ایران <<

  >>لینکهای پایگاه مقالات علمی مدیریت<<